Aktualności

ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

 

Zmiany dotyczą:

jeleni szlachetnych:

  •  łanie od 1 września do 15 stycznia
  •  cielęta od 1 września do końca lutego 

danieli:

  •  byki od 1 września do końca lutego
  •  łanie od 1 września do 15 stycznia
  •  cielęta od 1 września do końca lutego

dzików:

  •  dziki – wszystkie cały rok

szakali złocistych:

  •  od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

Zgodnie z danymi ze sprawozdawczości łowieckiej liczebność jelenia szlachetnego z roku na rok rośnie. Wraz ze wzrostem liczebności rośnie również plan odstrzału i sam odstrzał. Mimo, iż odstrzał wynosi średnio 45% liczebności populacji, nie udaje się jej skutecznie ograniczyć. Umożliwienie znacznego wzrostu pozyskania jeleni szlachetnych wymaga wydłużenia ustanowionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska okresu polowań ponieważ obecnie obowiązujący okres polowań na łanie jelenia jest najkrótszy w Europie i trwa jedynie 3 miesiące. Teza taka znalazła się też we wnioskach z Seminarium łowieckiego pt. „Okresowa ocena stanu zasobów leśnych (zwierzyny) w łowieckich rejonach hodowlanych”, które odbyło się 30 czerwca 2016 r. w Solcu Kujawskim. Wzmożone pozyskanie jeleni szlachetnych jest istotne z punktu widzenia ograniczenia negatywnego wpływu tego gatunku na gospodarkę leśną oraz rolną. Szkody powodowane przez jelenie i daniele w lasach polegają głównie na:

• zgryzaniu pędów młodych drzew,

• spałowaniu drzew,

• osmykiwaniu (obijaniu, czemchaniu),

• wydeptywaniu upraw.

Wspomniane wyżej formy oddziaływania zwierzyny na ekosystem leśny przejawiają się przede wszystkim poprzez zgryzanie roślinności drzewiastej i zielnej, spałowanie starszych drzew przez jelenie i daniele oraz czemchanie i osmykiwanie drzew przez samce zwierzyny płowej. Najbardziej narażane na presję zwierzyny w lasach są młodniki i uprawy (Balik, Moskalik, Sadowski, Zastocki 2016). Jednocześnie szkody te w przeciwieństwie do szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych nie są szacowane i rekompensowane. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz prywatni właściciele lasów muszą samodzielnie ponosić koszty ochrony lasu przed zwierzyną (w szczególności jeleniami, danielami i łosiami). W roku 2015 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wydało 154 441,1 tys. zł na ochronę lasów przed zwierzyną (źródło Sprawozdanie finansowo-gospodarcze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2016 r.). Szkody w lasach prywatnych są szczególnie dotkliwe dla ich właścicieli, którzy posiadają zwykle ograniczone środki finansowe na zabezpieczenie swoich lasów przed zwierzyną. Jelenie wyrządzają także szkody w uprawach i płodach rolnych zwłaszcza w rejonach najwyższych stanów liczebnych tego gatunku w szczególności w województwach położonych na zachodzie kraju. Do Ministerstwa Środowiska wpływają skargi rolników oraz izb rolniczych na nadmierną liczebność populacji jeleni. Problem ten był także wielokrotnie poruszany przez przedstawicieli wojewódzkich izb rolniczych na spotkaniach organizowanych przez Ministra Środowiska.